W/S 17

The four major current fashion capitals are acknowledged to be Paris, Milan, New York City, and London, which are all headquarters to the greatest fashion companies and are renowned for their major influence on global fashion.

STIFTELSEN

Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen ble opprettet i 2001 som en ideell stiftelse med det formål å fremme interessen for og informasjon om Kjell Pahr-Iversens kunst. Den fungerer som en museal, almennyttig institusjon med sin virksomhet knyttet til følgende hovedoppgaver:

1. Bygge opp en representativ samling av Kjell Pahr-Iversens kunst som dekker alle
perioder og uttrykksformer.
2. Opprette og oppfølge et dokumentasjons- og forskningsarkiv knyttet til kunstneren
og beslektede emner og kunstnere.
3. Drive utstillingsvirksomhet i egne lokaler av Kjell Pahr-Iversens kunst og av annen
kunst som belyser Kjell Pahr-Iversens uttrykksformer.
4. Ta initiativ til og produsere utstillinger av Kjell Pahr-Iversen i inn- og utland.

Stiftelsen har siden opprettelsen arbeidet innenfor disse rammene. En rekke store retrospektive utstillingsprosjekter er blitt realisert i Frankrike, Sveits og Spania, og fremtidige utstillinger av lignende karakter er kontinuerlig under forberedelse.

Når det gjelder egne utstillingslokaler for stiftelsen, har dette hittil strandet på at mulige lokaliteter viste seg ikke egnet til formålet eller i siste instans ikke ble gjort tilgjengelige. Saken har høy prioritet, da institusjonen har nådd så langt i de øvrige satsningsområdene at det etterhvert blir prekært ikke å få på plassert lokaliseringsdelen av den fremtidige virksomheten.

I denne sammenheng og for å øke oppmerksomheten rundt og virksomheten i stiftelsen planlegges det i løpet av 2009 å danne en venneforening. Denne vil arrangere møter med foredrag, kunstreiser til inn og utland og annen virksomhet knyttet stiftelsens formål.